EU-valet: ”Gemensamma spelregler behövs”

På söndag om en vecka är det dags för val till Europaparlamantet, ett val som många struntar i men som har större påverkan på vår tillvaro än vad många vet. I senaste numret tar vi reda på vad de olika partierna tycker i branschens frågor –men vad tycker MRF som branschorganisation? Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF, ger oss här förbundets syn.

Mycket av den svenska lagstiftningen som rör transportsektorn och motorbranschen påverkas av EU. För att länder ska kunna handla med varandra och lösa gemensamma problem krävs internationella regelverk på en rad olika områden. MRF menar därför att långsiktiga gemensamma spelregler behövs för att fortsätta omställningen till hållbar mobilitet.

Utsläppen: Fit for 55 utgör transportpolitikens nya ramar. Det är ett helt paket av EU-lagar som till år 2030 ska minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 55 procent från 1990 års nivåer. 

Alla tekniker kommer att behövas i arbetet för minskade utsläpp. Flytande biodrivmedel, gas och batterier fyller alla viktiga funktioner. MRF är positiva till att reduktionspliktsnivåer för växthusgasreduktion läggs fast till 2030. Fortfarande drivs en övervägande majoritet av fordonen med traditionella drivmedel. Biodrivmedel spelar också en viktig roll ur ett beredskapsperspektiv. Det är viktiga är att minska utsläppen, inte vilken teknik som råder för dagen.

Hållbart näringsliv: Hållbarhetsdirektivet CSRD är en EU-standard för hållbarhetsrapportering som omfattar företag som uppfyller minst två av kriterierna 175 miljoner kronor i balansomslutning, 350 miljoner kronor i nettoomsättning och 250 anställda.

Motorbranschen jobbar redan cirkulärt och ligger i framkant med hållbarhetsarbetet. En personbil i Sverige har för närvarande snittålder på 19 år. Det betyder att den har använts av flera kunder, reparerats, sålts begagnad och slutligen återvunnits till 95 procent. Tuffa krav och regleringar gäller redan i branschen. De krav som ställs på svenska företag får inte väsentligt avvika från hur lagstiftningen tillämpas i länder även utanför EU, eftersom svenska företag ska kunna konkurrera på en internationell marknad. Det är extra viktigt för en liten exportberoende nation som Sverige.

 

Datahantering:  EU har tagit fram flera nya regelverk som bestämmer hur företags och myndigheters data ska och får användas i olika sammanhang. Dataakten reglerar datahantering i vid bemärkelse, med fokus på hur olika aktörer kan ta del av data. Dataakten är tillämplig på aktörer som både säljer och använder uppkopplade produkter. Den uppkopplade produkten och tjänsten måste vara utformad så att data är lättillgänglig för användare.  

En allt större del av vår bilflotta kommer att bli elektrifierad och digitaliserad. Data act skapar förutsättningar för tillväxt av digitala tjänster i den europeiska motorbranschen och förhindra monopolsituationer där endast vissa aktörer äger stora datamängder. Samtidigt uppnås respekt för den personliga integriteten genom att konsumenterna garanteras kontroll över sin data. Den data som skapas i fordonen har stort värde.
Exempel på utvecklingsområden är att vi kan skapa betallösningar och informationsspridning från laddplatser som hela branschen kan dela för att göra kundupplevelsen bättre och därmed påskynda omställningen. Vi vill också att en rikstäckande nätstruktur för snabb kommunikation ska byggas ut så att till exempel hjälpsystem för minskade olyckor ska kunna användas, ihop med positioneringssystem för snabbare trafikflöden och parkeringsoptimering och att informationen blir lätt att dela. Ska det vara möjligt måste implementeringen av ny teknik som 5G och kommande system att underlättas.

 

Handel med omvärlden: Genom artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs den gemensamma handelspolitiken som en exklusiv befogenhet i EU. USA, Kina och EU är världens största ekonomier.  

Det är viktigt att åstadkomma långsiktiga regler för handeln mellan ekonomiska stormakter för att underlätta globalt rättvisa villkor. Handel är en nyckelfaktor för att undvika de konflikter vi sett under de senaste åren. MRF stödjer ambitionen om en öppen, hållbar och bestämd handelspolitik. Handelspolitiken måste underlätta den gröna och den digitala omställningen genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för den europeiska motorbranschen genom att stimulera/subventionera konkurrenskraften och minska reglering och handelshinder. Laddning, vikt- och längdgränser för olika fordonsklasser samt regler för körkort är exempel på områden där gemensamma standarder inom EU måste finnas för att produkter och tjänster skall kunna röra sig mellan länderna.

 

Fri rörlighet i Europa: EU bygger på tanken om fri rörlighet. Transporter och resande är grunden till att själva ambitionen med EU skall kunna uppfyllas. Därför måste samma regler gälla i olika medlemsländer så långt det är möjligt. Det finns också globala konventioner om trafik som medlemsländerna förbundit sig att efterleva. Samtidigt skapar medlemsländerna olika regler kring miljözoner som begränsar mobiliteten främst i städerna.  

Det vore lämpligt att EU skapar gemensamma regelverk kring miljözoner eller riktlinjer för tillgänglighet i städerna som säkerställer mobiliteten för alla. På så sätt kommer den fria rörligheten och den inre marknaden att fungera bättre. Öppna marknader och öppna städer bör prägla Europa.

 

 

 

 

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar