Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Ingen vill betala

Fråga:

Bilen ägs av ett företag och nu vill inte vd:n betala för reparationen, eftersom han anser att den anställde inte hade rätt att beställa reparationen. Vad gäller?

Pelle

 

 

 

Svar:

Säkrast med betalning på plats

Huvudregeln är att de avtal som en anställd, dvs fullmaktstagare, ingår blir bindande för huvudmannen.

I det här fallet har vi att göra med en så kallad ställningsfullmakt. En ställningsfullmakt är inte en skriftlig fullmakt utan hur en persons ställning utåt sett ger en person rätt att företräda någon. Ett exempel på ställningsfullmakt är arbetstagaren som inom ramen för sin anställning har rätt att företräda arbetsgivaren. Problemet är att fastställa fullmäktigens behörighet vid ställningsfullmakt då det inte finns något tydligt dokument eller liknande som mot tredje man reglerar vad den anställde (fullmäktigen) får göra med bindande verkan för huvudmannen.  Till hjälp för att fastställa behörigheten använder man tillgänglig lagstiftning, sedvänja och branschpraxis.

I många branscher är det vanligt att anställda lämnar in arbetsgivarens bil på reparation. Det ligger med andra ord inom ramen för sedvänja och branschpraxis att anställda har behörighet att lämna in bilar på verkstaden. Ibland kan det givetvis vara så att arbetsgivaren givit den anställde att begränsad befogenhet vid reparationer. Till exempel att bilen endast får lämnas in på servicereparationer understigande 10 000 kr eller att bilen endast får lämnas in på felsökning varefter verkstaden skall kontakta arbetsgivaren. Om inte kundmottagaren på verkstaden kände till eller hade anledning att känna till dessa begränsningar är arbetsgivaren bunden av beställningen, eftersom verkstaden då anses ha varit i god tro. Vid större reparationer bör däremot särskild försiktighet vidtas både vad gäller behörighet, befogenhet och för den delen betalningsförmåga och det är därför vid osäkerhet lämpligt att kräva betalning på plats.

David Norrbohm

Tillbaka