Gruppundantaget förlängs

EU-kommissionen förlänger gruppundantagsförordningen för motorfordon med fem år. Det betyder att den kommer att gälla till och med den 31 maj 2028. EU-kommissionen har också uppdaterat de kompletterande riktlinjerna för sektorn.

– De reviderade riktlinjerna är ett hjälpmedel för våra medlemsföretag för bedömning om deras vertikala avtal (med tillverkare och andra leverantörer) är förenliga med EU:s konkurrensregler, säger David Norrbohm, jurist på MRF.

– Samtidigt säkerställer de att verkstäder, har fortsatt tillgång till de fordonsgenererade data de behöver för reparationer och underhåll.

Viktiga ändringar
Gruppundantagsförordningen för motorfordon skulle sluta gälla den 31 maj 2023, men den förordning som antogs i härom veckan innebär att den förlängs till och med den 31 maj 2028. Denna begränsade förlängning gör det möjligt för EU-kommissionen att snabbt reagera på eventuella marknadsförändringar, t.ex. till följd av fordonsdigitalisering, och elektrifiering.

De uppdaterade kompletterande riktlinjerna gör följande:
Klargör att data som genereras av fordonssensorer kan ha stor betydelse för tillhandahållandet av reparations- och underhållstjänster. Därför bör både auktoriserade och oberoende reparationsverkstäder ha tillgång till sådana data på samma villkor, för att uppfylla gällande konkurrenslagstiftning. Befintliga regler i gruppundantagsförordningen gällande tillhandahållande av teknisk information, verktyg och utbildning som krävs för reparations- och underhållstjänster av bilar utvidgas till att uttryckligen omfatta fordonsgenererad data.

Nytt är även att de nya riktlinjerna specificerar att fordonsleverantörer måste tillämpa proportionalitetsprincipen när de tar ställning till om de ska avstå att dela med sig av fordonsgenererade data, grundat på potentiella cybersäkerhetsproblem.  Slutligen innehåller riktlinjerna förtydliganden om att tydliga förbud för det fall en leverantör ensidigt undanhåller väsentliga underlag, som fordonsgenererade data, för oberoende aktörer.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *