Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Vad innebär skulden?

Fråga:

Jag undrar vad som omfattas av begreppet fordonsrelaterade skulder, vilket vi givetvis alltid kontrollerar i samband med inbyten. Finns det även andra skulder på en bil som i värsta fall skulle kunna innebära att kunden riskerar att Kronofogdemyndigheten tar bilen i beslag eller att vi tvingas betala skulderna för att undvika det?

Handlare i Västmanland

Svar:

Utöver skuldtyperna; felparkeringsavgifter utfärdade av kommun eller stat, trängselskatt, fordonskatt och infrastrukturavgifter, omfattar fordonsrelaterade skulder även ett ianspråktagande av Kronofogdens grundavgifter och andra förrättningskostnader i mål som grundas på ovanstående skulder. 

Trots lagstiftning och öppet system hos Transportstyrelsen (dit många systemleverantörer har tillgång) finns det ingen systemanpassad insyn vad avser Kronofogdemyndighetens kostnader för indrivning av fordonsrelaterade skulder. Det är när skulden gått till Kronofogden och omvandlats till ett avgiftsbelagt ärende hos dem som problem konstaterats.

Denna del, tillkommande avgifter, av ärendet hos Kronofogdemyndigheten syns inte i Transportstyrelsens system, vilket kan vara bra att känna till.

Fattar man misstankar om att bilen är belagd med obetalda skulder, bör man kontakta Kronofogdemyndighetens kundservice för att få alla fakta på bordet, det vill säga om det även finns skulder där. Det är en bra rutin. Det vore givetvis bra om vi kunde ha insyn i Kronofogdens register, men just nu finns det hinder för det eftersom deras uppgifter är känsliga och är mer kopplade till person än fordon.

David Norrbohm

Tillbaka