Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohms expertsvar

Klurigt med diplomatbilar

Fråga:

Vi har en diplomatbil hos oss för service. Vid inlämningen upptäckte vi att kunden tidigare inte betalat en faktura från en av våra anläggningar, varför vi var tydliga med att vi kommer att kräva betalning i samband med utlämnandet av bilen.
Nu har diplomaten ringt och velat ha en faktura för servicearbetet skickad. Vi misstänker att han kommer att avstå från att betala igen. Vi överväger att kräva betalning i samband med uthämtandet av bilen.
Om kunden vägrar att betala då, har vi laglig rätt att hålla bilen tills dess att betalning erlagts?
Peter

Svar:

Generellt sett har ni enligt konsumenttjänstlagen och MRF:s reparationsvillkor en s k retentionsrätt i bilen. Det innebär att ni har rätt att behålla bilen om kunden inte betalar för den nuvarande reparationen vid avhämtningen.
Ett undantag finns om kunden ställer en godtagbar säkerhet (det är dock rätt ovanligt och komplicerat samt kräver att en bank kopplas in). Notera också att retentionsrätten inte omfattar tidigare ej betalda skulder.
I ert fall kompliceras frågan väsentligt eftersom det rör sig om en diplomatbil och den diplomatiska immuniteten.
Diplomaters rätt till immunitet är särskilt reglerad i 1961 år Wienkonvention om diplomatiska förbindelser. En del grundar sig även på oreglerad sedvänja/rättspraxis som går så långt tillbaka i tiden som 3 000 år (!).
Av konventionen framgår att en diplomat kan nyttja immunitet vad gäller landets lagstiftning. Diplomaten kan i och för sig hållas ansvarig för handlingen, men inget straff kan utdömas om det inkräktar på immuniteten. Det framgår vidare att immuniteten även omfattar diplomaters privata handlingar (som att vägra att betala för en bilreparation). Immuniteten omfattar även civilrättsliga mål/frågor, som detta skulle kunna bli i slutändan.
Att det i ert fall är fråga om en bil, försvårar ytterligare; en diplomat ska ha en oinskränkt rätt att röra/transportera sig inom landet.
Sammantaget blir därför min bedömning (med reservation för vissa resonemang som det inte finns utrymme för här) att det inte finns någon egentlig rätt för er att behålla bilen om kunden vägrar att betala. Den så kallade retentionsrätten gäller inte för diplomater, vilket i teorin först skulle behöva prövas eventuellt i domstol. Men en sådan process är inget jag av praktiska och ekonomiska skäl rekommenderar.
David Norrbohm

Tillbaka