Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfveniuss expertsvar

Måste vi reducera priset?

Fråga:

Vi sålde en ny bil. När den kom, och vi kontaktade  kunden för att leverera, begärde han reduktion på priset på grund av att listpriset för bilen hade sänkts med 20 000 kronor. Har kunden rätt till det? Vi har ju ett signerat avtal …
 Anton

Svar:

Svaret på din fråga beror på ett antal faktorer: Har ert inköpspris förändrats eller inte? Är den försålda bilen identisk med den nu erbjudna bilen? Är det ni eller importören som ändrat priset?
Generellt medför en förändring av pris inte att en kund har rätt att ta del av ett nytt pris då prisförändringar ständigt sker på marknaden.
Det finns dock undantag och det är när leverantören prisjusterar för hela marknaden och marginalen för er som återförsäljare bibehålls. Då har kunden rätt till en reduktion av priset motsvarande prisförändringen (se leveransvillkoren, nedan).
Ordalydelsen är baserad på att förändringar i leverantörens pris, både lägre och högre, ska avspegla sig på försäljningspriset och att ni som återförsäljare ska ha en bibehållen marginal. Historiskt har det oftast varit tal om prishöjningar som ni då kunnat ta ut av slutkunden.
Leveransvillkoren §6D: ”Vid en prishöjning av någon annan orsak som ligger utanför säljföretagets kontroll och inte heller kunnat förutses och som inträffar mer än fyra månader från avtalets ingående ska köparen betala ett pristillägg som motsvarar höjningen. En konsument har dock i ett sådant fall rätt att frånträda köpet om pristillägget överstiger 2 %. Sänkning av priset ska komma köparen till godo genom ett prisavdrag med motsvarande belopp.”
Klaus Silfvenius

Tillbaka